Rodzina adopcyjna a rodzina zastępcza – różnice

Rodzina adopcyjna a rodzina zastępcza – różnice

Czym się różni rodzina adopcyjna od rodziny zastępczej?

Rodzina adopcyjna a rodzina zastępcza - różnice
Rodzina adopcyjna a rodzina zastępcza – różnice

Istnieją różne formy opieki zastępczej: rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze.

Rodzina adopcyjna a rodzina zastępcza – różnice

Zarówno rodziny adopcyjne, jak i rodziny zastępcze wychowują dziecko innych rodziców. Jednak znacznie się od siebie różnią.

Adopcja rodzi więzi prawne, rodzicielstwo zastępcze już nie

Adopcja wnosi takie same prawa, odpowiedzialność i obowiązki jak w relacji rodzic naturalny – dziecko biologiczne. Sporządzany jest nowy aktu urodzenia malca, otrzymuje on nowe nazwisko (czasem nawet zmianie ulega imię). W dokumencie tym małżeństwo przysposabiające dziecko wpisuje się są jako jego rodziców.

Następuje zerwanie więzi z rodziną naturalną i nawiązanie więzi z nową rodziną. Rodzina adopcyjna nie podlega kontroli żadnej instytucji i nie otrzymuje też żadnych dodatkowych środków finansowych na utrzymanie adoptowanego dziecka. W świetle prawa, od czasu uprawomocnienia się wyroku sądu o przysposobienie, traktowana jest ona na równi ze zwykłą rodziną biologiczną.

Rodziny zastępcze

Natomiast w przypadku rodzicielstwa zastępczego następuje czasowe „zastępstwo” rodziców naturalnych w codziennej opiece nad dzieckiem. Podtrzymywany jest też stale kontakt malca z rodziną biologiczną, która zachowuje swoje prawa rodzicielskie, chyba że sąd podejmie decyzję o czasowym zaprzestaniu kontaktów.

Opieka zastępcza nie powoduje powstania nowych więzi prawnych. Dziecko zachowuje nazwisko biologicznych rodziców, a wszystkie ważne decyzje dotyczące jego zdrowia i życia muszą być podejmowane w porozumieniu z rodziną biologiczną. Rodziny zastępcze rodzaje

Wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych

Ta forma opieki nad dzieckiem wiąże się z przekazaniem środków finansowych (z mopsu lub pcpru) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania malca. Rodzina zastępcza niespokrewniona niezawodowa i zawodowa otrzymuje na każde przyjęte dziecko co miesiąc 1000 zł + kwotę 500plus, a więc łącznie 1500 zł. Może też starać się o dofinansowanie wypoczynku i inne formy pomocy. Rodzina zastępcza spokrewniona dostanie z opieki społecznej kwotę niższą, bo 660zł + 500plus, a więc 1160 zł. Rodzice adopcyjni niespokrewnieni mogą też liczyć na inne warunki wsparcia pieniężnego:

Otrzymują dofinansowanie do:

  • wypoczynku dziecka (raz w roku),
  • pomoc jednorazową na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem malca,
  • w różnych sytuacjach losowych (jednorazowo lub okresowo),
  • utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym,
  • dofinansowanie do remontu (raz w roku).
  • dziećmi i ich naturalnymi rodzicami. sprawia, że dziecko zyskuje nowych rodziców.
Rodzina zastępcza a adopcyjna
Rodzina zastępcza a adopcyjna

Osoba samotna ma duże szanse by zostać rodziną zastępczą i bardzo małe w przypadku adopcji. Ośrodki adopcyjne dla dobra dzieci preferują małżeństwa.

Rodzinę zastępczą i adopcyjną tworzą małżonkowie lub osoby samotne. Jednak w przypadku osób nie pozostających w związku małżeńskim rodzicielstwo adopcyjne jest bardzo utrudnione. Ośrodki adopcyjne dla dobra dziecka preferują rodziny. Osoba samotna ma bardzo małe szanse, praktycznie zerowe, by adoptować zdrowego niemowlaka lub malucha do 6 roku życia. Jeśli już uda jej się przekonać ośrodek adopcyjny i uzyskać kwalifikację, najprawdopodobniej usłyszy propozycję przyjęcia dziecka starszego lub z obciążeniami zdrowotnymi.

Ze względu na wyraźne zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do adopcji, wydłużył się czas oczekiwania na przysposobienie chłopca lub dziewczynki. W wielu ośrodkach wynosi on około 2 lata i jest w dużej mierze uzależniony od otwartości kandydatów i wskazanych przez nich preferencji.

Rodziny adopcyjne a rodziny zastępcze – dane statyczne

Całkowita liczba adopcji dokonanych w 2017 r. w Polsce wyniosła 2866, z czego jednak zdecydowana większość dotyczyła przysposobienia ze wskazaniem, a więc w dużej mierze adopcji rodzinnych. W tym samym roku adopcji blankietowych, czyli niespokrewnionych przeprowadzono zaledwie 490.

Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego funkcję rodziny zastępczej pełniło w 2017 r.  około 20598 małżeństw i 16603 osoby samotne. Jak wynika z tych danych statystycznych, samotne rodzicielstwo zastępcze jest formą bardzo popularną w Polsce.

Rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze muszą przejść odpowiedni kurs i uzyskać kwalifikacje

Aby zostać rodziną adopcyjną konieczne jest odbycie kursu na rodziców adopcyjnych w wybranym ośrodku adopcyjnym. Natomiast kandydaci na rodziców zastępczych również przechodzą specjalny kurs prowadzony  przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (czasem instytucje te zlecają organizację kursu innym jednostkom, np. ośrodkom adopcyjnym).   Przygotowywane warsztaty oparte są na dwóch programach zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: PRIDE  i Rodzina.

Rodzina adopcyjna a rodzina zastępcza – różnice