Lekcja 7- praca na roli

Lekcja 7- praca na roli

Język niemiecki dla dzieci – lekcja 4

Im Märzen der Bauer

Kolejna lekcja z języka niemieckiego do nauki dla małych dzieci – dziś poznamy słownictwo związane z pracą na roli:

1 Im Märzen der Bauer
Die Rößlein einspannt,
Er setzt seine Felder
Und Wiesen in Stand.
Er pflüget den Boden,
Er egget und sät
Und rührt seine Hände
Früh morgens und spät.

1 W marcu rolnik
zaprzągł konia,
i przygotował swoje pole
i łąki.
On orał ziemię.
On bronował i siał.
On ruszał rękami (tu: pracował)
od rana do wieczora.

2 Die Bäu’rin, die Mägde,
Sie dürfen nicht ruh’n,
Sie haben in Haus
Und Garten zu tun.
Sie graben und rechen
Und singen ein Lied,
Sie freu’n sich, wenn alles
Schön grünet und blüht.

2 Gospodyni, Magda
Ona też nie mogła być bezczynna.
Miała co robić w domu i ogrodzie.
Kopała i grabiła,
I śpiewała pieśń,
Cieszyła się, gdy wszystko
Tak pięknie się zieleniło i kwitło.

3 So geht unter Arbeit
Das Frühjahr vorbei,
Da erntet der Bauer
Das duftende Heu.
Er mäht das Getreide,
Dann drischt er es aus,
Im Winter da gibt es
Manch fröhlichen Schmaus.

3 Tak przy pracy
minęła im wiosna.
Rolnik zebrał
Pachnące siano.
Skosił zboże,
Potem je omłócił i uzyskał z tego
Poczęstunek na Niejedną wspaniałą ucztę.

Słowniczek:

Der Bauer – chłop, rolnik
Die Rößlein – konik
einspannen – zaprzęgać
Das Feld – pole
Die Wiese – łąka
pflügen – orać
eggen – bronować
säen – siać
rühren – ruszać
die Hände – ręce
rechen – grabić
graben – kopać
singen – śpiewać
das Lied – pieśń
freuen – cieszyć się
grünen – zielenić się
blühen – kwitnąć
schön – pięknie
die Arbeit – praca
das Frühjahr – wiosna
ernten – zbierać
das Heu – siano
duftend – pachnący
mähen – kosić,
das Getreide – zboże
dreschen – młócić
ausdreschen – omłócić
der Winter – zima
der Schmaus – biesiada
manch – niejeden