Warunki adopcji

Warunki adopcji

Czyli kto może się starać o adopcję i kto może być adoptowany?

Warunki adopcji dziecka
Warunki adopcji dziecka ebook Narodziny miłości

Kogo można adoptować

W Polsce może być adoptowana tylko osoba niepełnoletnia (najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przysposobienie nie może ukończyć 18 roku życia), której rodzice biologiczni zostali pozbawieni praw rodzicielskich, lub też nie żyją, a także w sytuacji gdy są ubezwłasnowolnieni lub wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka. Jeśli dziecko ukończy 13 rok życia to wymagana jest jego zgoda na przysposobienie przed sądem rodzinnym. Warto podkreślić, że najważniejsze w procesie adopcyjnym jest dziecko, to do niego dobierana jest rodzina adopcyjna.

Wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj w naszym przewodniku e-booku: Narodziny miłości. Zgromadzona w kompendium wiedza przeprowadzi Was krok po kroku przez zawiły proces adopcyjny i przygotuje do roli rodzica adopcyjnego. Pomoże też uniknąć błędów, których konsekwencją może byś dyskwalifikacja.

Kto może zostać rodzicem adopcyjnym – warunki adopcji

Kodeks rodzinny i opiekuńczy i na jego podstawie ośrodki adopcyjne określają warunki, które muszą spełnić małżonkowie lub osoby samotna ubiegający się o adopcję.  Należą do nich:

  • pełna zdolność do czynności prawnych – czyli muszą to być osoby pełnoletnie i nie ubezwłasnowolnione,
  • niekaralność,
  • brak ograniczeń we władzy rodzicielskiej,
  • stan zdrowia (fizyczny i psychiczny) uniemożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem – tu również możemy napotkać problem, regulacje prawne nie precyzują, które choroby dyskwalifikują do adopcji, a które nie (więcej na ten temat TUTAJ)
  • odpowiednie warunki mieszkaniowe – tu również przepisy prawne są mało precyzyjne, tak naprawdę decyduje o tym, czy warunki te są odpowiednie sąd i ośrodek adopcyjny.
  • stałe źródło dochodów – ważne jest by przynajmniej jeden z małżonków posiadał pracę i stałe źródło dochodu. Przepisy prawne nie precyzują również minimalnej wysokości tych dochodów.
  • odpowiedni wiek – to określenie jest nieprecyzyjne i może stanowić problem. Zwyczajowo przyjmuje się, że różnica między rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem nie powinna być większa niż 40 lat (więcej na temat adopcji po 40 roku życia TUTAJ). W przypadku różnicy wieku między kobietą a mężczyzną bierze się pod uwagę średni wiek małżonków. Warto pamiętać, że to jednak sąd decyduje każdorazowo o tym, czy różnica ta jest odpowiednia i czy nowi rodzice będą w stanie dobrze sprawować opiekę nad dzieckiem.
  • w przypadku małżeństwa – zgoda obu małżonków[1].

W Polsce nadal adopcji nie mogą dokonywać osoby żyjące w związkach partnerskich.  Wspólna adopcja jest możliwa tylko w przypadku małżonków.

W niektórych ośrodkach adopcyjnych wymagany jest również minimum 5 letni staż małżeński (jako gwarancja stabilności i trwałości związku małżeńskiego).  Warto też pamiętać, że polskie prawo adopcyjne dopuszcza też adopcję przez osoby samotne.

Warto na koniec podkreślić, że droga do adopcji w Polsce wiedzie przez ośrodek adopcyjny. Osoby starające się o adopcję muszą przejść specjalne szkolenie organizowane przez wybrany ośrodek adopcyjny i uzyskać kwalifikację komisji powołanej w tym ośrodku (więcej o tym we wpisie, dotyczącym wyboru ośrodka adopcyjnego) .

Zapraszam też do wpisu na temat etapów adopcji.

[1] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, art. 114 – 127; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.; Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2014 r. poz. 1188.