Rodziny zastępcze rodzaje

Rodziny zastępcze rodzaje

Rodziny zastępcze rodzaje

Rodziny zastępcze rodzaje i wynarodzenia
Rodziny zastępcze rodzaje i wsparcie finansowe

Jeżeli rodzice biologicznie nie mogą lub nie chcą zapewnić dziecku należytej opieki i wychowania, młody człowiek trafia do jednej z form pieczy zastępczej.

I tu istnieją dwa rodzaje: instytucjonalna piecza zastępcza (od której stopniowo się odchodzi np. domy dziecka) i rodzinna piecza zastępcza (czyli rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze i pogotowia rodzinne).

Rodziny zastępcze też mogą być różne. Dwie najczęstsze formy to:

  • rodziny zastępcze spokrewnione (tworzone np. przez dziadków lub rodzeństwo dziecka),
  • rodziny zastępcze niespokrewnione i niezawodowe (tworzone przez osoby samotne lub małżeństwa, które nie są spokrewnione z dzieckiem, a które decydują się na czasową opiekę nad nim).

Oprócz tych dwóch rodzajów występują też:

  • Rodziny zastępcze zawodowe , w których umieszczane są dzieci do czasu unormowania ich sytuacji rodzinnej,
  • Rodziny zastępcze zawodowe prowadzone w formie pogotowia opiekuńczego – trafiają do nich dzieci najczęściej z interwencji i zwykle na krótko, bo na okres około 4 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach na 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego w sprawie powrotu małoletniego do rodziców biologicznych, adopcji lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej),
  • Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne – w których umieszczane są dzieci, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rodziny zastępcze rodzaje i zasady finansowania

Wsparcie finansowe rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze zawodowe otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie i mają prawo do płatnego urlopu. Dodatkowo uzyskują zwrot kosztów utrzymania dziecka (1000 zł i 500 plus, czyli łącznie 1500 zł na każde dziecko).

Do ich dyspozycji są też różne dodatki (np. pomoc jednorazową na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem malca, dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie w różnych sytuacjach losowych (jednorazowo lub okresowo), dopłaty do utrzymania lokalu mieszkalnego, dofinansowanie do remontu itp.).

Minimalne wynagrodzenie dla rodzin zastępczych

Minimalne wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynosi 2 000 zł.

Różnice w wynagrodzeniu

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych w poszczególnych gminach i powiatach może się od siebie różnić, jednak nie może być niższe od wskazanego w ustawie (jego wysokość zależy od decyzji rady gminy lub rady powiatu).

Przykładowo w Warszawie  wynagrodzenia dla:

  • rodziny zastępczej zawodowej (nie niższe niż 2 800 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 2 dzieci, i nie mniej niż 3 400 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 3 dzieci),
  • rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (nie niższe niż 3 800 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 3 dzieci powiększone o 10% miesięcznie za każde dziecko powyżej 3),
  • rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej (nie niższe niż 2900 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 2 dzieci, i nie niższe niż 3500 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 3 dzieci)
  •  osób prowadzących rodzinny dom dziecka (nie niższe niż 4 600 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 4 dzieci, i dodatkowo 300 zł miesięcznie za każde dziecko powyżej 4).

Czym się różni rodzina adopcyjna od rodziny zastępczej?