Adopcja dziecka z Ukrainy

Adopcja dziecka z Ukrainy

Adopcja dziecka z Ukrainy

Ukraina to kraj, w którym wciąż sierocińce są pełne dzieci porzuconych, zaniedbanych i wykorzystanych, obciążonych nierzadko chorobami. Rząd ukraiński dopuszcza adopcje międzynawowe. Małoletni z Ukrainy mogą być adoptowani przez cudzoziemców dopiero wówczas, gdy wyczerpie się wszystkie dodatkowe możliwości znalezienia im nowych rodziców na miejscu wśród obywateli kraju.

Instytucją nadzorującą adopcje zagraniczne na Ukrainie jest Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy. Świadczy ono swoje usługi bezpłatnie.

Ukraina nie jest stroną i nie podlega regulacjom Konwencji Haskiej, stąd samodzielnie ustala wymagania i procedury związane z „usynowieniem”.

Adopcja dziecka z zagranicy z Ukrainy
Adopcja dziecka z Ukrainy

Dzieci trafiające do adopcji na Ukrainie

Ukraińskie dzieci, które mogą zostać adoptowane przez cudzoziemców muszą:

  • Mieć ukończone 5 lat, (prawo zabrania adopcji młodszych dzieci). Wyjątkiem są kilkumiesięczne maluchy z poważnymi schorzeniami oraz rodzeństwa (jedno z nich może być wówczas młodsze).
  •  od co najmniej roku znajdować się rejestrze adopcyjnym (w centralnym banku danych, prowadzonym przez Ministerstwo).

Informacje o dzieciach do adopcji z Ukrainy znajdują się Tutaj.

Wymagania wobec kandydatów

Przyszli rodzice adopcyjni muszą być małżeństwem. Nie bierze się pod uwagę osób samotnych.

Adopcja dziecka z Ukrainy jest szybsza i tańsza.

Procedura adopcyjna na Ukrainie

  • Kandydaci muszą skompletować niezbędne dokumenty w swoim kraju, następnie je przekazać do  Ministerstwu Polityki Społecznej Ukrainy.
  • W dalszej kolejności otrzymują zaproszenie na rozmowę w celu zapoznania się z informacjami na temat dzieci, które można adoptować.
  • Wreszcie uzyskują pozwolenie na spotkanie i kontakt z nieletnim.
  • Składają oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Biura ds. Usług Dzieci. Po uzyskaniu zgody na adopcję dokumenty trafiają do Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.
  • Gdy ministerstwo zatwierdzi proces sprawa trafia do Sądu. Na mocy jego postanowienia w sprawie adopcji wydawany jest nowy akt urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego.
  • Dopiero wtedy rodzice adopcyjni mogą zabrać Adoptusia.

Aby adoptować dziecko z Ukrainy konieczne jest odbycie dwóch podróży do tego kraju, trwających około 1,5 – 2 miesiące

Warto też pamiętać, że przysposobione dziecko pozostanie obywatelem Ukrainy do osiemnastego roku życia.  Będzie też miało prawo do zachowania swojej tożsamości narodowej. Informacja o nim znajdzie się też w rejestrze, który prowadzi na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy instytucja konsularna. Placówka ta sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem praw adoptowanych dzieci, aż do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia.

Może zaciekawi Cię też temat adopcji dziecka z Afryki.